The Design of Everyday Things

Mặc dù công nghệ có rất nhiều thay đổi trong vài thập kỷ vừa qua, thế nhưng bản chất của con người vẫn vậy.
Do đó các nguyên tắc thiết kế đề cập trong này, dựa trên tâm lý học, bản chất của nhận thức, cảm xúc, hành vi và tương tác của con người với thế giới xung quanh, sẽ không thay đổi.