Seductive Interaction Design

Nếu như Don’t Make Me Think tập trung giải quyết các vấn đề về tính dễ sử dụng (usability), thì Stephen P. Anderson tập trung vào các nhu cầu cao hơn của người dùng, dựa vào các nguyên tắc tâm lý hành vi (behavior psychology) thường được áp dụng trong website thương mại điện tử hoặc trò chơi.