Design

2023 Reading Challenge

This year I made change to the theme only, and buy no more book: Reading Theme: UX & Design Thinking. Narrow to fewer subjects: philosophy, psychology, French, UX. Clear some

Đọc Tiếp »
Biology

2022 Reading Challenge

My reading strategy in 2021 worked so far, so I just made some tweaks: Reading Theme: Attention. Narrow to fewer subjects: philosophy, psychology, linguistics (less classics, more Latin), UX. Clear

Đọc Tiếp »
2021 Goodreads Reading Challenge
Biology

2021 Reading Challenge

𝟐𝟎𝟐𝟎 gave me a rare chance to start a reading journal. In the hindsight, I could do better by planning ahead and sticking to filtering rules.
𝕹arrow my subjects to a few: 𝘱𝘩𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘱𝘩𝘺, 𝘱𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 (𝘯𝘦𝘶𝘳𝘰, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺), 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘴 (𝘸𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘴, 𝘓𝘢𝘵𝘪𝘯, 𝘍𝘳𝘦𝘯𝘤𝘩), 𝘜𝘟 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯
𝕻rioritize mental model books over informative or entertaining ones.
𝕮reate long-term reading list: Gʀᴇᴀᴛ Bᴏᴏᴋs ᴏғ ᴛʜᴇ Wᴇsᴛᴇʀɴ Wᴏʀʟᴅ, Cʟᴀssɪᴄ Lɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴇs, Sʜᴀᴋᴇsᴘᴇᴀʀᴇ

Đọc Tiếp »
Psychology

50+ Cognitive Biases

Nếu đã đọc qua Thinking, Fast and Slow, hẳn bạn đã biết hai hệ thống suy nghĩ khác nhau của con người: Hệ thống 1 và Hệ thống 2.
Hệ thống 1 phản ứng rất nhanh trong các tình huống, giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, hệ thống này dẫn đến các thiên kiến.

Đọc Tiếp »
Four Parenting Styles
Neuroscience

How to Raise an Adult?

Cách đây vài năm, khi con gái đi học, mình bắt đầu đọc sách về tâm lý (psychology) để tìm hiểu về quá trình phát triển của trẻ.
Bài viết này là một bức tranh chưa đầy đủ, vì vẫn còn nhiều mảnh ghép mình vẫn đang tìm kiếm.

Đọc Tiếp »
Goodreads Reading Challenge 2020
Biography

2020 Reading Challenge

2020 is a rare chance to start something I always wanted: writing a reading journal.
— Organize my knowledge about variety subjects of interest: design, learning, parenting, psychology, history, language,…
— Expand my perspectives and update my mental models.
— Create an “external memory” for future reference by summarizing all books that I read.
— Read books from different authors giving me broad view about that subject.

Đọc Tiếp »