Design

2023 Reading Challenge

This year I made change to the theme only, and buy no more book: Reading Theme: UX & Design Thinking. Narrow to fewer subjects: philosophy, psychology, French, UX. Clear some

Đọc Tiếp »
Biology

2022 Reading Challenge

My reading strategy in 2021 worked so far, so I just made some tweaks: Reading Theme: Attention. Narrow to fewer subjects: philosophy, psychology, linguistics (less classics, more Latin), UX. Clear

Đọc Tiếp »
2021 Goodreads Reading Challenge
Biology

2021 Reading Challenge

𝟐𝟎𝟐𝟎 gave me a rare chance to start a reading journal. In the hindsight, I could do better by planning ahead and sticking to filtering rules.
𝕹arrow my subjects to a few: 𝘱𝘩𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘱𝘩𝘺, 𝘱𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 (𝘯𝘦𝘶𝘳𝘰, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺), 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘴 (𝘸𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘴, 𝘓𝘢𝘵𝘪𝘯, 𝘍𝘳𝘦𝘯𝘤𝘩), 𝘜𝘟 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯
𝕻rioritize mental model books over informative or entertaining ones.
𝕮reate long-term reading list: Gʀᴇᴀᴛ Bᴏᴏᴋs ᴏғ ᴛʜᴇ Wᴇsᴛᴇʀɴ Wᴏʀʟᴅ, Cʟᴀssɪᴄ Lɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴇs, Sʜᴀᴋᴇsᴘᴇᴀʀᴇ

Đọc Tiếp »
UX vs. UI
Design

Best Books on UX

Đây là một số quyển sách hay nhất về UX, User Experience (và UI). Các sách này là các nguyên tắc tâm lý nền tảng của thiết kế nói chung.

Đọc Tiếp »
Design

UI&UX Case Study – MoMo & ZaloPay

Mình là một người sử dụng ví MoMo hàng ngày. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, mình gặp khá nhiều bất tiện.
Trong bài này, mình sẽ phân tích một số lỗi UI/UX trong MoMo. Những lỗi này rất phổ biến khi làm game/ứng dụng trên điện thoại đi động.

Đọc Tiếp »