English

2020 is a challenging year for me. But it’s also a rare chance to start something I always wanted (after procrastinating for years): writing a reading journal.

  • Organize my knowledge about variety subjects of interest: design, learning, parenting, psychology, history, language,…
  • Expand my perspectives and update my mental models.
  • Create an “external memory” for future reference by summarizing  all books that I read (which was more effortful than I thought).
  • Read books from different authors giving me broad view about that subject.

I’m looking forward to 2021  for more challenge.

 My Year in Books

Tiếng Việt

2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, nhờ đó mà mình có thể thực hiện một việc đã định làm từ lâu nhưng luôn trì hoãn: ghi lại hành trình đọc sách của mình.

  • Hệ thống hoá các kiến thức đã đọc, nhờ đó tìm ra những lỗ hổng trong kiến thức để bổ sung.
  • Mở rộng thêm các góc nhìn khác nhau.
  • Tạo một bộ nhớ ngoài để có thể tra cứu lại bằng cách tóm tắt  sách đã đọc.
  • Đọc nhiều tác giả cùng một chủ đề giúp có một cái nhìn tổng quát hơn.

 My Year in Books

Favorites

Language

Learning

Design

Creativity

Parenting

Fiction

Dystopia

Science

Bio/Memoir

Holocaust

History