Game Design

Game design (thiết kế trò chơi, thiết kế game) là công việc thiết kế các yếu tố làm nên một trò chơi, trong đó quan trọng nhất là: mục tiêu, luật chơi và thử thách trong trò chơi.

Human Design

Con người là “sản phẩm” phức tạp nhất mà không có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Tâm lý học sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về “sản phẩm” này, đồng thời giúp bạn thiết kế game tốt hơn.

Reading Challenge

2020 is a challenging year for me. But it’s also a rare chance to start something I always wanted: writing a reading journal. I'm looking forward to 2021.

Book Summaries

Summaries of books I read in 2020 and on, except fiction. I'll try to summarize all books later.

About Me

Speak different “languages” of game development: business, programming, game design and user experience. An avid reader of all genres, mostly non-fiction.

About Site

My "external memory" where I kept a journal of my life: game designing (and playing), reading, parenting and cooking.